close

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

JANSEN DIAMONDS
Free delivery From 200 Euro

Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 30 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zakupienia w Sklepie Internetowym Towaru z dostawą na terenie RP, Klientowi, który jest konsumentem i nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 1, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, które Klient może zrealizować zwracając Towar do Sklepu Internetowego, nie później niż 30 dnia od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2, Klient ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu Internetowego pod następujący adres: Jansen.ATF, Załuski 20a, 09-142 Załuski. Zwrot następuje na koszt Klienta. 

Towar, który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego Regulaminu:

- nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,

- musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które zaopatrzył Towar sprzedawca w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru

- towar, który w momencie sprzedaży był specyficznie zapakowany, powinien znajdować się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu,

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę  za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po  dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami.

6. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia  otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów może zostać dokonane poprzez wypełnienie skontaktowanie się ze sprzedawcą listownie lub za pomocą e-maila.

9. Sprzedawca uprzedza, że zgodnie z prawem klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru na skutek obchodzenia się z nim w inny sposób niż jest to konieczne do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonowaniem towaru (np. Uszkodzenie przedmiotu, usunięcie metek).

 REKLAMACJE.

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres:

Reklamacje Jansen.ATF, Załuski 20a, 09-142 Załuski

lub

b) przesłane na adres e-mail: atelier@jansendiamonds.com

3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez kontakt listowy lu e-mailowy ze Sprzedawcą

4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient powinien zostać powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składania Reklamacji.

 

Need help?

Contact us by phone or email. We will answer all your questions as soon as possible.